ความมุ่งมั่นของเรา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเหล่านี้ ห้างหุ้นส่งนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS)  เราจะ

  • ตอบสนองตามความต้องการหรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับบริการของเรา โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ API , เจ้าของลิขสิทธิ์, ลูกค้า และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน
  • พิจารณาความปลอดภัยเป็นอันดับแรก จัดการความเสี่ยงและควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจากการทำงานความเสียหายจากไฟไหม้และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • รักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการกับของเสียจากน้ำทิ้ง ของแข็ง และของเสียอันตราย
  • รับรู้และยกระดับทักษะและการมีส่วนร่วมกับพนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นโยบาย QHSE จะถูกใช้ในทุกระดับงาน และเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารด้วยการสนับสนุนอย่างอย่างดีให้กับพนักงานทุกคนของเรา

หุ้นส่วนผู้จัดการยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการกำหนดจุดประสงค์หลัก และเป้าหมายของ OSS ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดการทบทวนประจำปีเพื่อความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายนี้ได้รับการสื่อสารให้ พนักงานของเราและ ลูกค้า เจ้าของลิขสิทธิ์ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เมื่อมีการร้องขอ