ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดให้พนักงานตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตามนโยบายความเรื่องสุขภาพและปลอดภัยของพนักงาน โดยแพทย์และฝ่ายอาชีวเวชกรรมจาก รพ.สงขลา ซึ่งพนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและเป็นข้อมูลในการติดตามสุขภาพของพนักงานอีกด้วย