ใบประกาศนียบัตรและรางวัลที่เราได้รับจากลูกค้าและส่วนราชการ

ในปีพ.ศ. 2557 เราได้รับใบประกาศนีบัตรจากเชฟร่อน ประเทศไทย เรื่องงานขนส่งท่อด้วยรถอย่างมีประสิทธิภาพ


ในปีพ.ศ. 2556 และ 2557 เราได้รับรางวัลด้านมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยดีเด่นจาก ปตท.สผ.


เราได้รับรางวัลเรื่องสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขในระดับดีเยี่ยมในระดับจังหวัด และล่าสุดโลห์เงิน ในระดับประเทศ


พ.ศ. 2560 ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการจัดการอาชีวอนามัยครบวงจรในสถานประกอบการ ในระดับเริ่มต้น


มาตรฐานการป้องกันยาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน


ในปี พ.ศ. 2562 เราได้เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพยาผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม


ในปีพ.ศ.2561 เราได้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพครบวงจร ในระดับพื้นฐาน


ปีพ.ศ.2562 เราเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ในระดับทอง


ปีพ.ศ. 2562 เราได้รับการรับรอง การดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ


ปีพ.ศ.2562 เราได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในระดับจังหวัด


เรามีการจัดอบรมความปลอดภัยเรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟทุกปี