รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาววรรณนิสา แซ่เจียม HR & Executive Secretary ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 2561-2564

เนื่องจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาได้จัด โครงการประชุมชี้แจงการจัดระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ห้างหุ้นส่วนฯ ได้ยื่นแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำ มยส. ในปี 2559 และได้รับการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในปี 2561 นี้ ห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับต่อใบประกาศต่อเนื่อง โดยมี คุณวิยาดา คงมี และ คุณกมีล๊ะ บู่สะเมาะ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนฯ เพื่อรับใบประกาศณียบัตร ที่โรงแรม สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันท์ …