อบรมเรื่อง อันตรายจากเสียงดัง และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย OSS สงขลา 2562

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมความปลอดภัยให้พนักงานเรื่อง อันตรายจากเสียงดัง และความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และการซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุรั่วไหล โดยีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถป้องกันอันตรายจากเสียงดังและสารเคมีได้ และได้ฝึกปฏิบัติและระงับเหตุกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีรั่วไหล โดยให้พนักงานได้ซ้อมจริงและใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจริงเพื่อให้ชำนาญ ทั้งนี้พนักงานทุกคนสามารถปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ได้ถูกต้องทุกคน