ห้างหุ้นส่วนฯ ได้รับเกียรติบัตรจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระดับทอง

กรมสวัสดิการและคุุ้มครองแรงงาน ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562