อบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สงขลา

อบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยเชิญวิทยากรจาก หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั่น จำนวน 2 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการใช้ PPE และคุณสมบัติของ PPE แต่ละประเภทที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน และสร้างความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ PPE ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้พนักงานให้ความร่วมมือในการจัดอบรมครั้งนี้และสามารถตอบคำถามต่างๆจากวิทยากรได้เป็นอย่างดี