จัดอบรมผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ณ OSS สงขลา 2562

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย สำนกงานใหญ่ สงขลา ได้มีการจัดอบรมผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นโดยมีวิทยากร คือ นายศตวรรษ วงศ์โต จากบริษัท ศศมล แอสโซซิเอชั่นจำกัด มีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 22 คน โดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้มีความรู้และความเข้าใจในการให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่นและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องการการทำงานกับปั้นจั่นให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง