การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และความปลอดภัย OSS ลานกระบือ ประจำปี 2562

ในวันที่ 16, 17 และ 18 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน OSS ลานกระบือ 30 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และ นางสาวกมีล๊ะ บู่สะเม๊าะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำห้างหุ้นส่วนฯ อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง ความปลอดภัยของพนักงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน CPR โดยมีแบบทดสอบหลังอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ CPR จริง ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้