การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560

วันที่ 4 ก.พ. 2560 บริษัท OSS ได้จัดการอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) โดยท่านวิทยากรคือ นาง วิยดาคงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมีพนักงานผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 42 คน มีเนื้อหาดังนี้

1. การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
– จุดประสงค์และหลักปฏิบัติช่วยชีวิต
– ขั้นตอนปฏิบัติช่วยชีวิต

2. การสำลักในผู้ใหญ่ (Choking)
– อันตรายและอาการ
– การช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีสติ
– การชวยเหลือเมื่อผู้ป่วยหมดสติ

3. การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ (Fractures Dislocation and Joint Injuries)
– ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน กระดูกหัก
– การเข้าเฝือก
– การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย