การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และความปลอดภัย OSS ลานกระบือ ประจำปี 2562

ในวันที่ 16, 17 และ 18 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน OSS ลานกระบือ 30 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และ นางสาวกมีล๊ะ บู่สะเม๊าะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำห้างหุ้นส่วนฯ อบรมให้ …