การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ณ OSS สงขลา ประจำปี 2561

การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ณ OSS สงขลา ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สงขลา) ได้ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจาก องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา พนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด 41 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ฝึกดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี