อบรมการขับรถโฟร์ลคลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ประจำปี 2561 ลานกระบือ

อบรมการขับรถโฟร์ลคลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ประจำปี 2561 ลานกระบือ

ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนฯ สาขาลานกระบือ ได้จัดอบรมหลักสูตร การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี โดยมีวิทยากรจากบริษัทชัยอนันต์ เทรนนิ่ง ชื่อคุณวิชัย อ้วนมะโรง และมีผู้เข้ารับอบรมจำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถและสามารถตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆของรถได้ หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พนักงานที่รับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจและสอบปฏิบัติผ่าน 100%