การดับเพลิงเบื้องต้น และ การอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2558 OSS ได้จัดการอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น และ การอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 แก่พนักงาน ณ บริษัท TPSC Yard 5 สงขลา พนักงานจำนวน 38 คนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากบริษัท Southern Safety Co., Ltd. โดยจัดอรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

BASIC FIRE FIGHTING & FIRE EVACUATION TRAINING 2015