อบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถโฟร์คลิฟ ประจำปี 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถโฟร์คลิฟ โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จำนวน 2 ท่าน คือ นาย รัฐพล แตงเทศ และ นาย ชูชัย ไพจิตร ตำแหน่งวิทยากรอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ หลักการทำงานของรถโฟร์คลิฟท์การควบคุมการยกที่ถูกวิธีและปลอดภัย ป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ทั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 12 ท่าน โดยมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทั้งหมดก็ได้ผ่านเกณฑ์การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

OSS Songkhla Safety Forklift Training 2017
OSS Songkhla Safety Forklift Training 2017
OSS Songkhla Safety Forklift Training 2017
OSS Songkhla Safety Forklift Training 2017