การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2561

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ประจำปี 2561

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน 25 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน CPR โดยมีแบบทดสอบหลังอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ CPR จริง ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้