การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ณ OSS ลานกระบือ

วันที่ 14 และ 16 พฤษภาคม 2560 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (ลานกระบือ) ได้จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจาก เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีการระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยที่กำหนดไว้ และให้พนักงานได้ฝึกการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 100% ซึ่งมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 14 คน ทั้งนี้พนักงานทั้งหมดก็มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้