การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2562

ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน 31 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน CPR โดยมีแบบทดสอบหลังอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ CPR จริง ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้