OSS ได้รับรางวัลระดับทอง ในปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายมณเฑียร คงมี ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นตัวแทนของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้รับใบประกาศจากสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ในโครงการรณรงค์เร่งรัด การตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก ระดับทอง จาก นายสุรสิงห์ จุนณศักดิ์ศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อตอบสนองนโยบาย Safety Thailand ของประเทศ และเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานแบบยั่งยืน