OSS ลานกระบือได้จัดกิจกรรมความปลอดภัย และชีวะอนามัยขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2560

OSS ลานกระบือได้จัดกิจกรรมความปลอดภัย และชีวะอนามัยขึ้น ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา พนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมทั้งหมดมีดังนี้

ลำดับ รายการอบรม วิทยากร วัน เวลา ที่อบรม
1 ตรวจปัสสาวะ/อันตรายและโทษยาเสพติด /การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น วิยดา 15 พ.ค. 2560
(8.00-17.00)
สุขภาพพนักงาน อาหารโภชนาการและพฤติกรรมบริโภค
การปฐมพยาบาลเบื้อต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ
2 ความปลอดภัยในการทำงาน/กฎหมาย/ข้อบังคับความปลอดภัย กมีล๊ะ 16 พ.ค. 2560
(13.00-17.00)
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย/PPE กมีล๊ะ
การขับขี่ปลอดภัยบนถนน วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ
3 สวัดิการพนักงานและประกันสังคมที่ควรรู้ วรรณนิสา 17 พ.ค. 2560
(8.00-12.00)
อบรมพฤติกรรมความปลอดภัย BBS Card / JSA วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ