การบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โครงการโรงงานสีขาว ปี 2558

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. คุณวิยดา คงมี ตัวแทนจาก หจก.ออนชอร์เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรใบรับรอง การบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงแรม.ราชมังคลาสงขลาเมอร์เมท โดยมี นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ โดย หจก.ออนชอร์เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ทำการบำบัดรักษาฟื้นฟูพนักงานให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตเหมาะสมสุขภาพอนามัยที่ดี และจะดำเนินการให้เป็นสถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติดโดยดำเนินตามข้อกำหนดของการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ต่อไป