อบรมหลักสูตร สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. หจ.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมหลักสูตร สุขภาพดีชีวีเป็นสุข ณ ห้องอบรม OSS ยาร์ด มีพนักงานที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 29 คน วิทยากร คือ คุณวิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และทราบถึงประโยชน์ และโทษของพฤติกรรมการบริโภคในชีวิติประจำวัน และสามารถนำความรู้ไปแนะนำกับคนในครอบครัวได้