อบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

Basic Fire Fighting and Evacuation 2017

วันที่ 19 เมษายน 2560 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย ได้จัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจาก องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและวิธีการระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยพนักงานผู้เข้าอบรมได้มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งพนักงานก็ผ่าน 100% และให้พนักงานได้ฝึกการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ซึ่งมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 43 คน ทั้งนี้พนักงานทั้งหมดก็มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

OSS Staffs who joined this training.

รวมรูปภาพ