อบรมหลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ปี 2560

วันที่ 25 และ 26  พฤษภาคม 2560  หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (สงขลา) ได้จัดอบรมหลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น วิธีการให้สัญญาณกับผู้บังคับปั้นจั่นที่ถูกต้อง การผูกมัดวัสดุที่ปลอดภัย และการคำนวณหาน้ำหนักของวัสดุที่จะยกเพื่อให้เหมาะสมกับการเลือกใช้เครน โดยวิทยากรผู้อบรมคือ นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ์ ระดับสามัญวิศวกร จาก หจก.หาดใหญ่โปรเทคชั้น ซึ่งมีพนักงานที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน  18 คน ได้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมทุกคนก็ผ่านการทดสอบ 100% และสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นด้วยความปลอดภัย ให้กับลูกค้าของเราตลอดเวลา