อบรมประจำปี 2561 พนักงานที่สาขาลานกระบือ

อบรมประจำปี 2561 พนักงานที่สาขาลานกระบือ

ลำดับ วันที่ รายการอบรม วิทยากร
1 3-พ.ค-61 เดินตรวจรอบๆยาร์ด ทีมงานทุกคน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ CPR วิยดา
2 4-พ.ค-61 ตรวจปัสสาวะ/ตรวจแอลกอฮอล์ วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ
ตรวจวัดความดัน/ตรวจน้ำตาล วิยดา/วรรณนิสา/กมีล๊ะ
อาหารโภชนาการและพฤติกรรมบริโภค วิยดา
อันตรายและโทษยาเสพติด วิยดา
3 5-พ.ค-61 ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทั่วไป กมีล๊ะ
ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี กมีล๊ะ
สวัดิการพนักงานและประกันสังคมที่ควรรู้ วรรณนิสา
BBS Card วิยดา/กมีล๊ะ
4 7-พ.ค-61 5 ส. ในพื้นที่ทำงาน วิยดา
การเลือกใช้ PPE ให้เหมาะกับงาน กมีล๊ะ
การตรวจเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินและเครื่องจักรที่ใช้งานประจำวัน กมีล๊ะ
5 6-พ.ค-61 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 วิทยากรจากภายนอก

OSS ลานกระบือได้มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นในวันที่ 3 พ.ค. 61 โดย คุณวิยดา คงมี พยายาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเป็นอย่างดี

สุขภาพดีชีวีเป็นสุข, ตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต, ตรวจน้ำตาลในเลือด, ตรวจแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในร่างกาย

 

OSSลานกระบือได้จัดกิจกรรมสุขภาพความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยให้แก่พนักงานในวันที่ 4-5 พ.ค. 61โดยมีการใก้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและโภชนาการ, สารเสพติดให้โทษ, 5ส., สิทธิสวัสดิการของพนักงาน, การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย, สารเคมีอันตราย, BBS Card ,พนักงานทุกคนให่ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (ลานกระบือ) ได้ ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจาก เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชรพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งหมด 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ฝึกดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี