โครงการ OSS รักษ์โลก

โครงการ OSS รักษ์โลก

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนฯ ได้เข้าร่วม “โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข” กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และได้รับรางวัลโล่ห์เงินระดับประเทศ ทางกรมควบคุมโรคจึงแยกส่วนการดูแลในส่วนของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยอย่างสืบเนื่องต่อไป

โดยห้างหุ้นส่วนฯ ได้จัด “โครงการ OSS รักษ์โลก” โดยได้ร่วมกันเก็บขยะดูแลสิ่งแวดล้อมรอบๆ ยาร์ด และจัดการอบรมแก่พนักงานดังนี้

  1. วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง ลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน เก็บขยะเพื่อความสะอาดเรียบร้อยและแยกขยะทิ้งอย่างถูกต้องเพื่อลดโลกร้อน
  2. รณรงค์ให้ยาร์ดเป็นเขตปลอดโฟม และอบรมถึงอันตรายจากกล่องโฟม
  3. เข้าร่วมโครงการจังหวัดสงขลาปลอดโฟม