การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2561

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ  ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ห้างหุ้นส่วนฯ จัดการอบรมให้แก่พนักงาน 25 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากร คือคุณ วิยดา คงมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อบรมให้ มุ่งเน้นเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และถูกวิธี ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ …